Koraci ka građevinskoj dozvoli

Daćemo Vam kratak prikaz koraka koji Vas očekuju prilikom izrade projektne dokumentacije

ZAKAŽITE BESPLATNE KONSULTACIJE

Korak po korak…kuća

Treba Vam novi ili veći stambeni (ili bilo koji drugi) prostor. Plac imate. Hoćete da krenete u gradnju. Šta je sledeće? Kako početi?

Tu dolazite do projektanta, na jedan od sledećih načina:

  • Čuli ste od prijatelja ili poznanika za Nas;
  • Našli ste ovaj sajt, pa ste se zainteresovali za Naše usluge;
  • Prolazili ste Našom ulicom u Rumi i videli tablu sa znakom LIMIS;
  • Naišli ste na Našu reklamu u sredstvima informisanja.

Prema Našem iskustvu, najčešće je to informacija koja se dobije od prijatelja ili poznanika koji su zadovoljni jer su uspešno prošli ovu, prvu, fazu gradnje.

Vi ste rešili, i eto Vas kod Nas, na razgovoru.

Sledi pregled koraka:

  1

Prvi susret

Prvo Vas upoznajemo sa bitnim razlikama u nekadašnjem načinu pribavljanja potrebne dokumentacije i sada važećem „Pravilniku o postupku sprovođenja objedinjene procedure“, po kom Vi imate manje obaveza pri pribavljanju potrebne dokumentacije, jer je taj deo „prebačen“ na nadležne službe u opštini, a ceo postupak se odvija nešto brže. Ako imate elektronski potpis i ako želite sami da prođete kroz OBJEDINJENU PROCEDURU, onda ćete imati i nešto više obaveza, ali ako nemate elektronski potpis ili ne želite sami to da radite, onda morate da date punomoć onom ko će to raditi za Vaše potrebe, naravno uz materijalnu nadoknadu. Najčešće to radi projektant jer je projektna dokumentacija već kod njega, ali može to da radi i neko drugi, kome Vi date punomoć. LIMIS doo

U nastavku ćemo opisati slučaj kada ste nas odabrali za izradu potrebne projektne dokumentacije (primer za izgradnju stambenog objekta do 400 m2 bruto površine, objekat A kategorije) i sprovođenje dela postupka OBJEDINJENE PROCEDURE koji se završava sa našom obavezom da za Vas izvršimo PRIJAVU RADOVA.

  2

Ka idejnom rešenju

Potpisujete punomoćje koje smo mi sačinili. Nije potrebna overa punomoćja u sudu, niti kod notara, sem u slučaju da nadležna služba posumnja u verodostojnost iste.

Sada prelazimo na pri korak ka konkretnom projektu. Vi već imate ideju kako treba da izgleda novi objekat (veličina, spratnost, sadržaj, oprema…). To nam opišete i eventualno date još neka pojašnjena kako bi mogli Vašu zamisao da pretvorimo u budući objekat, odnosno Vi nama date PROJEKTNI ZADATAK.

PROJEKTNI ZADATAK mi razradimo i damo Vam prvi predlog rešenja, Ako je potrebno, a najčešće jeste, taj prvi predlog „popravljamo“ na osnovu Vaših sugestija i primedba. Nakon dve do tri iteracije, dolazimo do onog rešenja kada ste i Vi, a i mi zadovoljni. To konačno rešenje, mi, u narednim koracima, pretvaramo u IDEJNO REŠENJE. LIMIS doo

Pre kompletiranja IDEJNOG REŠENJA, Vi, kao investitor, angažujete geodetski biro za izradu geodetske podloge – SITUACIONOG ili KATASTARSKO TOPOGRAFSKOG PLANA (podloga za dalji rad projektanta). Od nas ćete dobiti spisak ovlašćenih biroa.

Ovaj plan mora da ima nacrtanu Vašu parcelu sa svim dimenzijama, visinskim kotama, mesnom infrastrukturom i postojećim objektima na Vašoj (ako ih ima) i na susednim parcelama.

Podatke o Vašoj parceli (vlasnik (ne korisnik) zemljišta, broj parcele, katastarska opština i veličina) ako nemate list nepokretnosti (to po službenoj dužnosti MORA da pribavi odgovorni referent  nadležne službe u opštini), mi uzimamo sa sajta Republičkog geodetskog zavoda. LIMIS doo

 

  3

Lokacijski uslovi

Kada smo, na obostrano zadovoljstvo, uradili IDEJNO REŠENJE (potrebno je samo u elektronskoj formi i tako se i radi), mi elektronskim putem pristupamo CEOP-u (Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura pri APR-u) i krećemo u postupak: PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE LOKACIJSKIH USLOVA.

U ovom postupku popunjavamo određene podatke o investitoru, lokaciji, objektu, unosimo IDEJNO REŠENJE u elektronskoj formi i punomoćje. Pokretanjem ovog postupka dobijamo broj našeg predmeta ROP-… koji služi za dalji rad i na koji se pri kasnijim pristupanjima CEOP-u, pozivamo. Takođe dobijamo i uplatnice za takse – naknada za CEOP (sa podatkom o iznosu) i republička administrativna taksa (za iznos se mora konsultovati referent nadležne službe, pošto je ova taksa različita od opštine do opštine). Tada se odjavljujemo sa sistema. Dobijeni iznosi se moraju uplatiti (uplatu vrši investitor ili to za njega radimo mi) a uplatnice se skeniraju, mi ih elektronski potpisujemo i prilažemo u predmet ROP-… – ponovni ulazak na sajt CEOP-a. Zatim zahtev elektronski potpisujemo i podnosimo nadležnom organu. LIMIS doo

Dobijenu dokumentaciju nadležni organ kontroliše, a naročito da li su ispunjeni svi formalni uslovi i da li IDEJNO REŠENJE sadrži sve potrebne podatke. Kada je sve u redu, po službenoj dužnosti pribavlja od Katastra: KOPIJU PLANA i KOPIJU PLANA VODOVA a u PREPISU LISTA NEPOKRETNOSTI samo kontroliše da li je investitor vlasnik parcele. Takođe po službenoj dužnosti pribavlja uslove imaoca javnih ovlašćenja (uglavnom javna preduzeća) da bi se objekat mogao priključiti na infrastrukturne mreže. Za sve ono što se u ovom koraku dobije, treba uplatiti određene iznose koje nam nadležni organ prosledi kroz mejlove i CEOP. Po uplati, skeniranju i elektronskom potpisivanju uplatnica, iste „kačimo“ u predmet ROP-… potpisujemo i podmnosimo nadležnom organu.

Ako je sve u redu, posle maksimalno pet dana nadležni organ je u obavezi da izda LOKACIJSKE USLOVE koji su uslov da počnemo sa izradom PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU prema usvojenom IDEJNOM REŠENJU. LIMIS doo

  4

Građevinska dozvola

Prvi korak pri izradi PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU ako je u pitanju stambeni objekat (ili neki drugi objekat koji se greje) je izrada ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI kojim se definišu svi bitni elementi termičkog omotača objekta (debljina i sklop zidova, podova, tavanice i stolarije). Tako definisani elementi se koriste pri projektovanju objekta jer samo tako objekat, po završetku gradnje (bez izmene sklopova), može dobiti ENERGETSKI PASOŠ što je uslov za UPOTREBNU DOZVOLU i uknjižbu objekta u Katastar nepokretnosti.

PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU (za stambene objekte A kategorije) trenutno traži samo PROJEKAT ARHITEKTURE, ali Vam mi u ugovorenoj ceni radimo i sve one neophodne projekte koji Vam omogućuju da sigurno i racionalno izgradite objekat (dobijate PROJEKAT KONSTRUKCIJE sa statičkim proračunom, planom pozicija i izvodom armature, PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA sa vodovodom, kanalizacijom i sanitarijama i PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA – jaka sruja sa rasvetom, LIMIS doo utičnicama, uzemljenjem, gromobranom). Ako Vi zahtevate, možemo Vam uraditi i PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA – grejanje, ili bilo koji drugi projekat koji nije obavezan.

PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU podleže TEHNIČKOJ KONTROLI koju mora uraditi neki drugi projektni biro, a mi Vam možemo i to obezbediti, jer je IZVEŠTAJ TEHNIČKE KONTROLE sastavni deo PROJEKTA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU (deo IZVODA IZ PROJEKTA) i dok se to ne kompletira, ne može se pristupiti postupku za izdavanje građevinske dozvole. Tako kompletiran PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU Vam isporučujemo u elektronskoj formi (CD) i u dva primerka u papirnoj formi. LIMIS doo

Kad se kompletira PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU ponovo se prijavljujemo na CEOP i počinjemo PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE. U ovom postupku se ponovo ponavlja popunjavanje raznih podataka (kao i za LOKACIJSKE USLOVE), dobija se novi broj predmeta ROP-… prilaže se PROJEKAT ARHITEKTURE – PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU, (ostali projekti se ne prilažu), ELABORAT ENERGETSKE EFIKASNOSTI, punomoćje, sve dobijene saglasnosti javnih preduzeća, KOPIJA PLANA, KOPIJA PLANA VODOVA, PREPIS LISTA NEPOKRETNOSTI … i to sve u elektronskoj formi, potpisano elektronskim potpisima, i ponovo se dobijaju takse koje treba platiti. Tada se odjavljujemo sa sistema. Dobijeni iznosi se moraju uplatiti a uplatnice se skeniraju, mi ih elektronski potpisujemo i prilažemo u predmet ROP-… LIMIS doo– ponovni ulazak na sajt CEOP-a. Zatim zahtev elektronski potpisujemo i podnosimo nadležnom organu.

  5

Prijava radova

Kada je sve poplaćano i sva priložena dokumentacija odgovara propisanim zahtevima, tj. sve je u redu, posle maksimalno pet dana nadležni organ je u obavezi da donese REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI. Posle osam dana nadležni organ donosi REŠENJE O PRAVOSLAŽNOSTI i tada tek možemo pristupiti sledećoj aktivnosti – PRIJAVI RADOVA. LIMIS doo

Poslednji korak u sprovođenje dela postupka OBJEDINJENE PROCEDURE sa kojim se završava naša obaveza po dobijenoj punomoći je da za Vas izvršimo PRIJAVU RADOVA. LIMIS doo

Ponovo se prijavljujemo na CEOP i počinjemo PODNOŠENJE PRIJAVE RADOVA. U ovom postupku se ponovo ponavlja popunjavanje raznih podataka (kao i za prethodne korake), dobija se novi broj predmeta ROP-… prilaže se tražena dokumentacija, punomoćje, kao i dokaz o regulisanju doprinosa za građevinsko zemljište … i to sve u elektronskoj formi, potpisano elektronskim potpisima. Ponovo se dobijaju takse koje treba platiti. Tada se odjavljujemo sa sistema. Dobijeni iznosi se moraju uplatiti a uplatnice se skeniraju, mi ih elektronski potpisujemo i prilažemo u predmet ROP-… – ponovni ulazak na sajt CEOP-a. Zatim zahtev elektronski potpisujemo i podnosimo nadležnom organu.

Kada je sve poplaćano i sva priložena dokumentacija odgovara propisanim zahtevima, tj. sve je u redu, posle maksimalno pet dana nadležni organ je u obavezi da donese POTVRDU O PRIJAVI RADOVA u kojoj stoji datum početka izvođenja radova i datum završetka radova (podaci koje smo mi uneli, u dogovoru sa investitorom).

Ovo je bio prikaz dela postupka OBJEDINJENE PROCEDURE koji se odnosi na gradnju novog objekta kategorije A. Za druge kategorije objekta, a u zavisnosti od kategorije, LIMIS dooobavezno se rade i druge vrste projekata (ono što mi, kako smo naveli, iako nije obavezno radimo) pa se i oni dostavljaju kroz CEOP.

Za radove za koje se izdaje REŠENJE O ODOBRENJU IZVOĐENJA RADOVA (član 145. Zakona o planiranju i izgradnji) postupak je sličan i ovde ga nećemo objašnjavati.

Postupak OBJEDINJENE PROCEDURE obuhvata još i PRIJAVU ZAVRŠETKA IZRADE TEMELJA, PRIJAVU ZAVRŠETKA OBJEKTA U KONSTRUKTIVNOM SMISLU i ZAHTEV ZA IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE (naveden je samo deo aktivnosti, one sa kojima će se investitor objekta A kategorije sigurno sresti), a to su obaveze onog ko izvodi radove na gradnji objekta, ili samog investitora. Pored toga, LIMIS doomi možemo, u dogovoru sa Vama i u koordinaciji sa izvođačem radova odraditi i te preostale korake

 

Još korak ili dva

Ukoliko ste završili izgradnju objekta, preostala su Vam još važna četiri koraka:

  1. Izrada ENERGETSKOG PASOŠA LIMIS doo
  2. TEHNIČKI PRIJEM OBJEKTA LIMIS doo
  3. Izrada ELABORATA GEODETSKIH RADOVA ZA IZVEDENI OBJEKAT i
  4. Izrada ELABORATA GEODETSKIH RADOVA ZA PODZEMNE INSTALACIJE LIMIS doo

Ove korake nećemo detaljno opisivati, jer se njihov sadržaj razlikuje u zavisnosti od tipa objekta, ali i njih možemo odraditi za Vaše potrebe.

Poslednji korak je uslov da se može podneseti LIMIS doozahtev za IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE preko CEOP-a.  Nakon dobijanja REŠENJA O UPOTREBNOJ DOZVOLI, imate uknjižen objekat.