Poslednji put ažirirano: 18. novembar 2019.

Ovo obaveštenje daje se u skladu odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: Zakon) radi upoznavanja klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica (u daljem tekstu: Klijent) sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Podaci) od strane firme LIMIS doo Ruma (Veljka Dugoševića 89, 22400 Ruma, PIB: 104 326 503), kao rukovaoca (u daljem tekstu: Društvo).

Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti (dalje „Obaveštenje“) vas obaveštavamo kako i u koje svrhe ćemo obrađivati vaše podatke o ličnosti i objašnjavamo vaša prava u pogledu zaštite podataka. To se odnosi na podatke o ličnosti koje pružate LafageHolcim ili koji su izvedeni iz takvih podataka. U potpunosti smo spremni da vašim podacima o ličnosti rukujemo odgovorno i u skladu sa svim važećim propisima. Prilikom zaštite integriteta i bezbednosti vaših podataka o ličnosti, biće primenjeni najsavremeniji profesionalni standardi. Ovo Obaveštenje sadrži sažet izvod odredbi Zakona, a primena svega navedenog u ovom Obaveštenju je moguća isključivo na način i pod uslovima kako je utvrđeno Zakonom.

Ova izjava počinje da važi 30 dana od objave. Takođe, Izjava može da se promeni i datum izmene će biti dat kao datum poslednjeg ažuriranja.

Poseta sajtova  www.limis.rs ,  www.limis.co.rs ,  www.progesoft.rs ,  www.progesoft.co.rs ,  www.nanocad.co.rs ,  www.nanocad.rs , www.projektnibiro.com, www.cadzona.com korišćenje njihovih usluga, kao i sadržaja se smatra dokazom da ste upoznati sa Uslovima korišćenja objavljenim na ovoj stranici.

Osnovni pojmovi:

Pojedini izrazi u ovom Obaveštenju, u skladu sa Zakonom imaju sledeće značenje:

1) „podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

2) „lice na koje se podaci odnose“ je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju;

3) „obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

4) „ograničavanje obrade“ je označavanje pohranjenih podataka o ličnosti u cilju ograničenja njihove obrade u budućnosti;

5) „profilisanje“ je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja;

6) „pseudonimizacija“ je obrada na način koji onemogućava pripisivanje podataka o ličnosti određenom licu bez korišćenja dodatnih podataka, pod uslovom da se ovi dodatni podaci čuvaju posebno i da su preduzete tehničke, organizacione i kadrovske mere koje obezbeđuju da se podatak o ličnosti ne može pripisati određenom ili odredivom licu;

7) „zbirka podataka“ je svaki strukturisani skup podataka o ličnosti koji je dostupan u skladu sa posebnim kriterijumima, bez obzira da li je zbirka centralizovana, decentralizovana ili razvrstana po funkcionalnim ili geografskim osnovama;

8) „rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade. Zakonom kojim se određuje svrha i način obrade, može se odrediti i rukovalac ili propisati uslovi za njegovo određivanje;

9) „obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

10) „primalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

11) „treća strana“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača;

12) „pristanak“ lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

13) „povreda podataka o ličnosti“ je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

14) „genetski podatak“ je podatak o ličnosti koji se odnosi na nasleđena ili stečena genetska obeležja fizičkog lica koja pružaju jedinstvenu informaciju o fiziologiji ili zdravlju tog lica, a naročito oni koji su dobijeni analizom iz uzorka biološkog porekla;

15) „biometrijski podatak“ je podatak o ličnosti dobijen posebnom tehničkom obradom u vezi sa fizičkim obeležjima, fiziološkim obeležjima ili obeležjima ponašanja fizičkog lica, koja omogućava ili potvrđuje jedinstvenu identifikaciju tog lica, kao što je slika njegovog lica ili njegovi daktiloskopski podaci;

16) „podaci o zdravlju“ su podaci o fizičkom ili mentalnom zdravlju fizičkog lica, uključujući i one o pružanju zdravstvenih usluga, kojima se otkrivaju informacije o njegovom zdravstvenom stanju;

17) „predstavnik“ je fizičko ili pravno lice sa prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Republike Srbije koje je u skladu sa članom 44. ovog zakona ovlašćeno da predstavlja rukovaoca, odnosno obrađivača u vezi sa njihovim obavezama predviđenim ovim zakonom;

18) „privredni subjekat“ je fizičko ili pravno lice koje obavlja privrednu delatnost, bez obzira na njegov pravni oblik, uključujući i ortačko društvo ili udruženje koje redovno obavlja privrednu delatnost;

19) „multinacionalna kompanija“ je privredni subjekat koji je kontrolni osnivač ili kontrolni član privrednog subjekta, odnosno osnivač ogranka privrednog subjekta, koji obavlja privrednu delatnost u državi u kojoj se ne nalazi njegovo sedište, kao i privredni subjekat sa značajnim učešćem u privrednom subjektu, odnosno u osnivaču ogranka privrednog subjekta, koji obavlja privrednu delatnost u državi u kojoj se ne nalazi sedište multinacionalne kompanije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

20) „grupa privrednih subjekata“ je grupa povezanih privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje povezivanje privrednih subjekata;

21) „obavezujuća poslovna pravila“ su interna pravila o zaštiti podataka o ličnosti koja su usvojena i koja se primenjuju od strane rukovaoca, odnosno obrađivača, sa prebivalištem ili boravištem, odnosno sedištem na teritoriji Republike Srbije, u svrhu regulisanja prenošenja podataka o ličnosti rukovaocu ili obrađivaču u jednoj ili više država unutar multinacionalne kompanije ili grupe privrednih subjekata;

22) „Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik)“ je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i obavljanje drugih poslova propisanih zakonom;

23) „usluga informacionog društva“ je svaka usluga koja se uobičajeno pruža uz naknadu, na daljinu, elektronskim sredstvima na zahtev primaoca usluga;

24) „međunarodna organizacija“ je organizacija ili njeno telo koje uređuje međunarodno javno pravo, kao i bilo koje drugo telo ustanovljeno sporazumom ili na osnovu sporazuma između država;

25) „organ vlasti“ je državni organ, organ teritorijalne autonomije i jedinice lokalne samouprave, javno preduzeće, ustanova i druga javna služba, organizacija i drugo pravno ili fizičko lice koje vrši javna ovlašćenja;

26) „nadležni organi“ su:

 • organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti;
 • pravno lice koje je za vršenje poslova iz podtačke a) ove tačke ovlašćeno Zakonom.

Pored toga:

 • Izrazi „mi“, „nas“, „naši“ (u bilo kom padežu) se odnose na kompaniju LIMIS doo Ruma.
 • Izrazi „sajt“, „naš web sajt“, „stranica sajta ili web sajta“ (u bilo kom padežu) se odnosi na internet prezentaciju na kojoj se nalazite“.
 • Izraz „Vi“ ili „Vaš“ (u bilo kom padežu) se odnosi na Vas kao osobu koja je na sajtu, koja stupa u kontakt sa nama bilo posetom sajta, ostavljanjem podataka na našem sajtu ili komunicira na bilo koji način sa nama.

Podaci o ličnosti se prikupljaju ako ste nam iste dobrovoljno dali prilikom registracije, popunjavanjem formulara, slanjem e-maila ili drugim načinom pisane, usmene ili elektronske komunikacije, kao i prilikom naručivanja/kupovine proizvoda ili zahtevanja usluga, slanja upita ili zahteva za dostavljanje materijala, posetom sajta ili na drugi sličan način.

U koje ćemo svrhe upotrebljavati vaše podatke o ličnosti?

Obrađivaćemo vaše podatke o ličnosti isključivo u sledeće svrhe („dozvoljene svrhe”):

 • planiranje, izvođenje, upravljanje i administriranje vašim ugovorenim poslovnim odnosom (ili trećih strana s kojima ste povezani) sa kompanijom LIMIS doo Ruma, npr. obavljanjem transakcija i poručivanjem proizvoda ili usluga, izvršavanjem plaćanja, obavljanjem računovodstvenih i revizorskih aktivnosti, aktivnosti obračuna i naplate, dogovaranjem isporuka i dostava, pružanjem usluga podrške ili pružanjem drugih usluga ili stvari koje ste možda zatražili;

 • održavanje i zaštita sigurnosti naših proizvoda, usluga i internet stranica ili drugih sistema, sprečavanje i otkrivanje pretnji, prevara ili drugih kaznenih ili zlonamernih aktivnosti;
 • obezbeđenje usaglašenosti sa zakonskim propisima, kao što su provera usklađenosti ili obaveze evidentiranja (npr. u skladu sa zakonima o zaštiti konkurencije, zakonima o izvozu, trgovinskim sankcijama i embargom, zakonima o sprečavanju mita ili korupcije i internih pravila, ili da se spreče krivična dela administracije ili dela koja se odnose na pranje novca), koji mogu uključiti proveru vaših kontakt podataka ili identiteta prema važećim sankcionisanim listama i kontaktirati vas kako biste potvrdili svoj identitet u slučaju mogućeg poklapanja podataka ili beleženja vaših interakcija sa trećim stranama, a što može biti relevantno za antimonopolske svrhe, i

 • da vas obavestimo, ako je to dozvoljeno u skladu sa lokalnim zakonima, u okviru postojećeg poslovnog odnosa o proizvodima ili uslugama kompanije LIMIS doo Ruma koji su slični ili povezani s onim proizvodima i uslugama koji su već kupljeni, korišćeni u okviru tog poslovnog odnosa ili za koje je pokazano interesovanje;
 • za rešavanje sporova, sprovođenje naših ugovornih odnosa i radi utvrđivanja, vršenja ili odbrane pravnih zahteva ili
 • osiguravanje usklađenosti sa zakonskim obavezama, npr. radi vođenja evidencije o prodaji u poreske svrhe ili slanja obaveštenja i drugih objava kao što se zahteva u skladu sa zakonom.

Ako ste nam izričito dali svoju saglasnost, možemo obrađivati vaše podatke o ličnosti i u sledeće svrhe:

 • komunikaciju sa vama putem kanala koje ste odobrili da biste bili u toku sa najnovijim najavama, posebnim ponudama i drugim informacijama o proizvodima i uslugama kompanije LIMIS doo Ruma (uključujući biltene povezane s marketingom) te događajima i projektima LIMIS-a doo Ruma;
 • organizaciju i sprovođenje događaja, uključujući događaja za kupce, ankete kupaca, marketinške kampanje, analize tržišta, nagradne igre i druge promotivne aktivnosti ili događaje, ili
 • prikupljanje informacija o vašim preferencijama za stvaranje korisničkog profila radi personalizacije i podsticanja kvalitete naše komunikacije i interakcije sa vama (na primer, praćenja biltena ili analitike internet stranica).

U pogledu marketinški povezanih vrsta komunikacije (odnosno, elektronske pošte i telefonskih poziva), u slučaju u kojem se to zakonski zahteva, pružićemo vam takve informacije samo nakon što to prihvatite i omogućićemo vam da to prekinete, ukoliko ne budete želelie da dalje primate komunikacije povezane s marketingom.

Nećemo koristiti vaše podatke o ličnosti za donošenje bilo kakvih automatizovanih odluka koje bi uticale na vas ili kreiranje obrazaca koji nisu opisani u gore navedenom tekstu.

Pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti je naveden u relevantnim odredbama Zakona. U zavisnosti od gore navedenih “dozvoljenih svrha” za koje koristimo vaše podatke o ličnosti, obrada podataka o ličnosti je neophodna ili za izvršenje ugovora ili drugog sporazuma sa LIMIS doo Ruma, za usklađivanje sa našim zakonskim obavezama ili potrebe našeg legitimnog interesa, koje sprovodimo, uvek imajući u vidu da ti interesi nisu u suprotnosti sa vašim interesima ili osnovnim pravima i slobodama. Pored toga, obrada može biti zasnovana na vašem pristanku koju ste izričito dali nama.

NA KOGA SE PRIMENJUJE POLITIKA

Ova Politika se, shodno i u relevantnim delovima, primenjuje na Lica koja su:

 1. Korisnici sajta,
 2. Kupci naših programa
 3. Potencijalni korisnik.

LIMSI doo Ruma brine o privatnosti i bezbednosti maloletnika na Internetu. Naš Sajt je namenjen opštoj javnosti, ali nije namenjen licima koja su mlađa od 15 godina. Lica koja su mlađa od 15 godina ne smeju da otkrivaju svoje podatke o ličnosti Rukovaocu. Ukoliko smatrate da smo prikupili podatke o licima mlađim od 15 godina, molimo Vas da nas obavestite na privacy@limis.rs bez odlaganja.

KAKO I KADA PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI

Podatke prikupljamo prevashodno od Vas, i to kada posetite Sajt, kada se prijavite za primanje novosti, kada pošaljete zahtev za preuzimanje probne verzije programa, kada naručite program ili programe iz naše ponude, kada nam pošaljete pitanje.

Navedeni podaci se prikupljaju na sledeće načine:

 • direktno od lica na koje se informacije odnose, bilo da su data usmeno, pismeno, putem email-a ili neki na neki drugi način.
 • od strane naših partnera, u kojim slučajevima se podrazumeva da su se lica saglasila sa politikom privatnosti datih partnera u kojima bi moralo biti naglašeno da će podaci biti podeljeni sa firmom LIMIS doo Ruma. Prema ovako dobijenim podacima, LIMIS doo Ruma se odnosi kao i prema svim drugim podacima o ličnosti, u pogledu zaštite, tajnosti i sl.
 • na automatski način, korišćenjem softvera treće strane namenjenom za praćenje i analiziranje informacija na web sajtu.

Podatke koje prikupljamo putem Sajta su neophodni kako bismo omogućili optimalnu uslugu našim Korisnicima sajta. U slučajevima kada ne želite da nam date podatke o ličnosti koji su nam neophodni, Klaster ne može da garantuje da će pružene informacije i usluga u potpunosti zadovoljiti Vaše potrebe.

Vaši podaci se čuvaju kao strogo poverljivi, a svaki način prikupljanja podataka ima svoju svrhu i pravni osnov zasnovan na Zakonu.

Na pojedinim mestima na ovom sajtu postoje linkovi do sajtova koji ne pripadaju LIMIS doo Ruma, niti su pod našom kontrolom. Činjenica da su pojedini linkovi postavljeni na Sajt ne znači da je LIMIS doo Ruma za njih odgovara na bilo koji način, niti da može da utiče na način na koji imaoci tih sajtova prikupljaju podatke o ličnosti. Prilikom poseta tih sajtova, obavezno se upoznajte sa njihovim pravilima o zaštiti podataka o ličnosti, pre nego što otkrijete bilo koji podatak o ličnosti.

Koje podatke prikupljamo o ličnosti prikupljamo?

Osim ako nije drugačije dogovoreno sa vama, mi ćemo prikupljati samo osnovne lične podatke potrebne za poslovni odnos. Tu spadaju vaši kontakt podaci (kao što su ime i prezime, firma, naziv radnog mesta, adresa, broj telefona, email adresa i drugi kontakt podaci, jedinstveni identifikacioni broj mobilnog uređaja i IP adresa vašeg kompjutera ako koristite naše internet stranice). Tokom poslovnog odnosa, takođe ćemo prikupiti podatke koji mogu da uključuju nabavku, usluge i druge poslovne aktivnosti, povratne informacije o proizvodu i sve ostale informacije koje nam možete obezbediti.

Ukoliko koristite naše internet stranice, imajte u vidu da oni koriste kolačiće i druge analitičke alate (npr. Google Analytics , Statcounter itd).

Uključujući prethodno navedene i one za koje je posebno dogovoreno možemo obrađivati posebno sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • kontakt informacije, kao što su ime i prezime, firma, adresa radnog mesta, broj telefona na radnom mestu, broj poslovnog mobilnog telefona, broj faksa na radnom mestu i poslovna adresa e-pošte, PIB i matični broj firme.
 • dodatne poslovne informacije koje se nužno obrađuju u okviru projekta ili ugovornog odnosa sa kompanijom LafargeHolcim ili koje dobrovoljno dostavite, kao što su izvršeni nalozi, izvršena plaćanja, zahtevi i projekti;
 • informacije prikupljene od javno dostupnih izvora, baza podataka o integritetu i kreditnih agencija; i ako je pravno potrebno u svrhe usklađivanja: informacije o relevantnim i bitnim parničnim ili drugim pravnim postupcima protiv vas ili treće strane povezane s vama i interakcija s vama koja može biti relevantna za antimonopolske svrhe;

Kako prikupljamo podatke?

Sve gore navedene podatke LIMIS doo Ruma prikuplja:

 1. Direktno od lica na koje se informacije odnose
 2. Od strane partnera firme LIMIS doo Ruma , u kojim slučajevima se podrazumeva da su se lica saglasila sa politikom privatnosti datih partnera u kojima bi moralo biti naglašeno da će podaci biti podeljeni sa firmom LIMIS doo Ruma . Prema ovako dobijenim podacima, LIMIS doo Ruma se odnosi kao i prema svim drugim podacima o ličnosti, u pogledu zaštite, tajnosti i sl..
 3. Na automatski način, korišćenjem softvera treće strane namenjenom za praćenje i analiziranje informacija na web sajtu ili vezanim za marketinšku komunikaciju kroz email.

Gde čuvamo podatke?

Sve informacije koje su u našem posedu, čuvaju se na našim zaštićenim serverima koji su u vlasništvu firme LIMIS doo Ruma ili na serverima treće strane, u slučaju automatske obrade (pogledati sekciju Cookes). LIMIS doo Ruma koristi zaštitu u skladu sa industrijskim standardima za zaštitu informacija kako bi se sprečio neautorizovani pristup serverima, kao i bilo kakvo oštećenje ili gubitak informacija.

Sa kim razmenjujemo vaše podatke o ličnosti ?

Vaše podatke o ličnosti možemo da razmenjujemo sa:

LIMIS doo Ruma nikada neće deliti vaše informacije sa trećom stranom u cilju promovisanja usluge ili proizvoda treće strane, bez vaše eksplicitne dozvole.

U svom poslovanju LIMIS doo Ruma može koristiti servise treće strane kako bi bio u mogućnosti da vam pruži uslugu na adekvatan način (npr. hosting), a za korišćenje tih servisa možda bude neophodno da pristupe podacima o ličnosti u posedu firme LIMIS doo Ruma . U ovakvim slučajevima, LIMIS doo Ruma će osigurati da podaci o ličnosti budu na adekvatan način zaštićeni, tako što će obezbediti potpisivanje ugovora sa trećom stranom, koji će obavezati treću stranu da na adekvatan način tretira i štiti podatke o ličnosti.

Takođe, LIMIS doo Ruma koristi usluge mreža i kompanija za analizu i oglašavanje (prikazivanje online oglasa na sajtovima drugih pravnih lica) koje dobijaju vaše podatke o ponašanju na našem web sajtu kako bi vam prikazale relevantne oglase i koji nam pomažu u unapređenju našeg sajta:

U okviru stranice Politika kolačića (Cookies Privacy) imate dat način podešavanja vašeg pretraživača tako da onemogućite korišćenje tih podataka.

Takođe, Vaše podatke, uz Vašu saglasnost prosleđujemo firmama čije programe preko nas kupili, ukoliko je su ti podaci neophodni za proces kupovine.

Vaša prava

U skladu i na način predviđen zakonskim odredbama, možete: zatražiti pristup, uvid, ispravku, brisanje ili ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti, možete se usprotiviti obradi ili zahtevati prenošenje podataka. Posebno, imate pravo da zatražite kopiju vaših podataka o ličnosti koje posedujemo. Ukoliko budete podnosili ovakve zahteve više puta, bićemo u situaciji da vam date usluge naplatimo. Molimo pogledajte član 21. ZZPL sa detaljima u vezi sa vašim pravima o zaštiti podataka.

Za bilo koji od gore navedenih zahteva, molimo vas da pošaljete dole navedenom kontaktu opis Vaših podataka o ličnosti u kome ćete navesti svoje ime, datum podnošenja prijave i datum rođenja kao dokaz identiteta. Ukoliko bude potrebno u cilju zaštite vaših podataka o ličnosti od neovlašćenog pristupa, zatražićemo dodatni dokaz vašeg identiteta.

Mi ćemo pažljivo razmotriti vaš zahtev i ukoliko bude potrebno, dogovoriti se sa vama na koji način da ga najbolje realizujemo.

Ako ste nam dali pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti, imate pravo da taj pristanak opozovete u bilo koje vreme sa budućim dejstvom, tj. opoziv pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja. U slučaju da se pristanak povuče, mi ćemo biti u mogućnosti da i dalje obrađujemo vaše podatke o ličnosti, samo ukoliko postoji drugi pravni osnov. Punovažan opoziv možete dati pismeno ili usmeno na zapisnik. Posle opoziva pristanka obrada podataka nije dozvoljena. U slučaju opoziva, dužni ste da nam nadoknadite opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

Nećemo vršiti obradu podataka ukoliko :

1) Niste dali pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;

2) u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu vašeg pristanka ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe iz člana 12. tačka 2a) i člana 12a ZZPL;

3) svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;

4) je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;

5) je način obrade nedozvoljen;

6) je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;

7) su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;

8) je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

Imate pravo na brisanje podataka u slučaju da svrha obrade nije jasno određena i/ili da je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu i/ili da je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe; i/ili da je način obrade nedozvoljen; i/ili da podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi; i/ili da je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim; i/ili da je podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

Ako imate bilo kakvu nedoumicu o tome kako obrađujemo vaše podatke o ličnosti ili želite da podnesete žalbu, možete nas kontaktirati putem dole navedenih kontakata kako bismo ispitali vaš slučaj. U slučaju da niste zadovoljni našim odgovorima ili verujete da obrada vaših podataka o ličnosti nije u skladu sa zakonom, možete se žaliti nadležnom organu za nadzor nad zaštitom podataka u Republici Srbiji – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Posetioci/klijenti  mlađi od 16 godina?

Ako ste mlađi od 16 godina, obavezno treba da pribavite dozvolu vašeg roditelja/staratelja pre pružanja bilo kakvih podataka o ličnosti. Licima mlađim od 16 godina nije dozvoljeno da nam dostavljaju podatke o ličnosti bez pomenute saglasnosti.

Da li ste u obavezi da pružite podatke o ličnosti?

Po pravilu, vi ćete nam dostaviti vaše podatke o ličnosti u potpunosti dobrovoljno i generalno za vas nema štetnih posledica ukoliko se odlučite da ne date saglasnost ili ne pružite podatke o ličnosti. Međutim, u određenim okolnostima, od nas se zahteva da prikupimo određene podatke o ličnosti ili u određenim okolnostima LIMIS doo Ruma ne može preduzeti potrebne aktivnosti bez određenih vaših podataka o ličnosti, na primer zato što su ti lični podaci potrebni za ostvarivanje vaših prava, narudžbina, izvršavanje zakonski zahtevanih provera usklađenosti i sl. U ovim slučajevima, ukoliko nam ne pružite vaše podatke o ličnosti, mi možda nećemo biti u mogućnosti da vam pružimo ono što tražite.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke o ličnosti ?

Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati onoliko dugo koliko je to potrebno da bismo obezbedili usluge, proizvode ili informacije koje ste zahtevali i da bismo rukovodili poslovnim odnosom koji imate sa nama. Ukoliko ste od nas tražili da ne komuniciramo sa vama, mi ćemo tu informaciju zadržati onoliko koliko je potrebno u skladu sa vašim zahtevom. Od nas se takođe zahteva da budemo sigurni u vaše podatke o ličnosti (npr. u vezi poslovnih transakcija) tokom određenih perioda zadržavanja u skladu sa važećim zakonom. Vaši podaci o ličnosti će biti momentalno obrisani kada više ne budu potrebni za ove svrhe.

Vaši podaci o ličnosti biće izbrisani kada više nisu razumno potrebni za dozvoljene svrhe ili ako povučete svoju saglasnost (ako je primenjivo), a mi nismo zakonski obvezni ili nam zbog drugog razloga nije dopušteno dalje čuvanje takvih podataka. Posebno ćemo zadržati vaše podatke o ličnosti ako je to potrebno kako bi se komanija LIMIS doo Ruma izjasnila ili odbranila od pravnih zahteva do kraja relevantnog perioda zadržavanja ili dok se predmetni zahtevi ne reše.

Izmene Obaveštenja

Obaveštenje je poslednji put ažurirano 18.11.2019. godine. Povremeno možemo da izmenimo ili upotpunimo podatke, ako je to potrebno radi usklađivanja sa važećim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Prema tome, možete da izvršite proveru s vremena na vreme. Svaka izmena informacija Obaveštenja će biti primenjivana od dana objavljivanja na našoj internet stranici.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi vaših prava ili posebnih zahteva u pogledu vaših podataka o ličnosti, molimo da nas kontaktirate na: privacy@limis.rs, telefon +381 22 210 13 22.